Долучитися до партії Підтримати фінансово

СТАТУТ

Завантажити Статут у форматі PDF
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
29 грудня 2004 р.
Свідоцтво № 104-п.п.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом Партії Свободи
Протокол № 1 від 18.12.2004 р.
ЗМІНИ ВЗЯТО ДО ВІДОМА
Міністерством юстиції України
наказ від 17.03.2010 р. № 518/5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Зміни і доповнення до Статуту
прийняті на III З’їзді Партії
Свободи 19 грудня 2009 року
Протокол №1 від 19.12.2009 р.
ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА
Державною реєстраційною
службою України
Наказ від 12.09.2014 р. № 536
ЗАТВЕРДЖЕНО
Зміни і доповнення до Статуту
прийняті на IV черговому З’їзді
Політичної партії «Сила і Честь»
(перше засідання)
Протокол № 1 від 28.06.2014 р.
  «ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО»
Сьомим черговим З’їздом
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА
І ЧЕСТЬ»
Протокол № 2 від 27.06.2018 р.

СТАТУТ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СИЛА І ЧЕСТЬ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Ідентифікаційний код — 33308363

 
М. КИЇВ — 2018 РІК1. Загальні положення

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» (надалі — Партія) – ідейно-політична партія парламентського типу, що діє на всій території України відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми Партії.

1.2. Діяльність Партії відбувається на засадах добровільності, колективності керівництва, рівноправності усіх її членів, самоврядування та на основі спільності інтересів громадян України, дотримання внутрішньопартійної демократії, гласності, взаємоповаги її членів, об’єднаних у межах даної Партії.

1.3. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та Програмою Партії.

1.4. Метою партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, для реалізації якої Партія братиме участь у виборах та інших політичних заходах.

1.5. Партія є неприбутковою організацією та набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, виступає учасником цивільно-правових відносин, може мати круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Політрадою Партії. Символіка реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

1.6. Повне найменування Партії українською мовою:

— ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ».

1.7. Скорочене найменування Партії українською мовою:

— ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СІЧ».

1.8. Юридична адреса штаб-квартири Партії: 01014, м. Київ, вул. Курганівська, 3, літера «А», офіс 115.

 

2. Мета, завдання і форми діяльності

2.1. Головною метою діяльності Партії є сприяння зміцненню України як незалежної демократичної правової держави, досягненню громадської та міжнаціональної злагоди, побудова справедливого громадянського суспільства шляхом участі у виробленні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців.

2.2. Основні завдання Партії:

— участь у розробленні державної політики;

— сприяння забезпеченню високого рівня добробуту громадян України;

— утворення моральної та чесної влади;

— розбудова в Україні суспільства громадської солідарності;

— консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей;

— відстоювання пріоритету прав людини над інтересами класу, нації, держави;

— сприяння всебічному економічному прогресу України, розвитку усіх форм власності;

— забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої програми соціального захисту прав та інтересів громадян;

—  сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян;

—  створення умов для розвитку всіх національних культур і мов в Україні.

2.3. Для реалізації завдань та досягнення мети Партія у встановленому законом порядку:

—  представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;

—  бере участь у виробленні державної політики, виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

—  сприяє демократизації українського суспільства,  єднанню   демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та суспільства громадянської солідарності;

—  набуває майнові права;

— всіляко підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

—  з метою виконання статутних цілей та завдань засновує власні засоби масової інформації;

—  взаємодіє з іншими політичними та громадськими організаціями в Україні, які керуються принципами, що не суперечать ідейним засадам Партії;

—  проводить мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань суспільного розвитку України;

—  одержує у встановленому законом порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації мети й завдань, передбачених цим Статутом;

—  вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що випливають із статутних завдань Партії;

—  для реалізації своєї мети та завдань розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі, займається видавничою діяльністю;

—  проводить прес-конференції, виступає з політичними заявами тощо;

—  бере учать у розробленні та впровадженні в життя проектів економічних та соціальних реформ.

2.4. Політична партія не може мати воєнізованих формувань.

 

3. Членство в Партії

3.1. Членами Партії можуть бути лише громадяни України, які мають право голосу на виборах, визнають Програму Партії та виконують вимоги її Статуту, незалежно від расової та національної приналежності, соціального походження та віросповідання.

3.2. Прийом членів Партії здійснюється за заявою громадянина на вступ, поданої до відповідного керівного органу Партії або організації Партії, Голові первинного осередку Партії. Рішення про прийом в члени Партії та примусове припинення членства в Партії може прийматися:

3.2.1. Правлінням обласної організації Партії;

3.2.2. Правлінням місцевої організації Партії;

3.2.3. Головою первинного осередку Партії;

3.2.4. у виняткових випадках – Політрадою Партії.

3.3. Прийом у члени Партії здійснюється в індивідуальному порядку із заповненням анкети та ставленням на партійний облік у відповідній партійній організації/первинному осередку. Членство в Партії є фіксованим та підтверджується наявністю особистої заяви громадянина про бажання вступити до лав Партії. На підтвердження членства членам Партії видається членський квиток, форма якого затверджується Політрадою Партії.

3.3. Членство в Партії несумісне з перебуванням в інших політичних партіях, а також з пропагандою війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

3.4. Членом Партії не можуть бути: 1) судді; 2) прокурори; 3) поліцейські;

4) співробітники Служби безпеки України; 5) військовослужбовці;

6) працівники органів доходів і зборів; 7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України; 8) працівники Національного антикорупційного бюро України; 9) державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»; 10) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інші особи у відповідності до чинного законодавства України

3.5. На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії шляхом подання відповідної заяви до Політради Партії. Членство в Партії зупиняється з дня подання такої заяви та не потребує окремих рішень. Кожен член Партії має право в будь-який час добровільно припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви до керівних органів відповідної організації Партії/Голові первинного осередку Партії. Членство в Партії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії (крім Голови Партії, Першого заступника Голови Партії та Заступників Голови Партії). Голова Партії, Перший заступник Голови Партії та Заступники Голови Партії припиняють членство в Партії з дня, наступного за днем обрання нового Голови Партії, Першого заступника Голови Партії, Заступників Голови Партії.

3.6. Членство в Партії може бути припинене внаслідок: 

— особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії;

— внаслідок припинення громадянства України;

— внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

— внаслідок відмови від проходження переобліку або його не проходження у встановлений термін;

— виключення з Партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;

— невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії та її обласних, місцевих організацій та первинних осередків;

— виключення з Партії за дії, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду;

— втрати громадянства України.

3.7. Членство в Партії може бути також примусово припинене за рішенням Політичної Ради Партії (надалі — Політрада). Політрада Партії може примусово припиняти членство в Партії кожного члена Партії, крім Голови Партії.

3.8. Рішення про примусове припинення членства в Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

3.9. Рішення про примусове припинення членства в Партії може бути оскаржене до Правління організації Партії вищого рівня та (або) до Контрольно-ревізійної комісії протягом 30 (тридцяти) днів від дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання такої заяви.

Членство в Партії осіб, рішення про припинення членства в Партії щодо яких було скасовано Правлінням організації вищого рівня, поновлюється з дня скасування рішення про примусове припинення членства в Партії.

3.10. Член Партії має право:

— брати участь у статутній діяльності Партії;

— безпосередньо брати участь у розробленні і реалізації партійної політики;

— вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

— брати участь у реалізації проектів та заходів Партії;

— звертатися до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

— звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

— обирати та бути обраним до керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

— подавати пропозиції до обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

— бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

— на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії чи керівних органів Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

— припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням.

3.11. Член Партії зобов’язаний:

— дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

— всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

— сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;

— виконувати рішення керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії та керівних органів Партії;

— дотримуватись норм партійної дисципліни;

— брати участь у роботі обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії, до яких його було обрано;

— надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

— дбати про зміцнення впливу Партії та її авторитету у суспільстві;

— дотримуватись норм суспільної моралі та етики;

— сплачувати членські внески;

— зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

3.12. Всі інші питання, що стосуються питань членства в Партії, регулюються внутрішніми документами Партії, які приймаються та затверджуються відповідними керівними органами Партії згідно з їх компетенцією.

 

4. Організаційна побудова Партії

4.1. Взаємостосунки усіх партійних структур ґрунтуються на таких основних принципах:

— дотримання встановлених цим Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, керівних органів Партії та їх керівників;

— виконання всіма організаціями Партії рішень керівних органів Партії вищого рівня, ухвалених ними відповідно до цього Статуту;

— права керівних органів Партії вищого рівня скасовувати рішення керівних органів Партії нижчого рівня, ухвалені з порушенням Статуту, а також ті рішення, які не належать до їхньої компетенції.

4.2. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом. Обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії здійснюють відповідні повноваження, визначені цим Статутом, щодо реалізації мети та завдань Партії на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії реалізують свої повноваження через відповідні керівні органи обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, в порядку, передбаченому цим Статутом.

4.3. Обласними організаціями Партії є її Кримська республіканська організація, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

4.4. Обласні організації утворюються на установчих конференціях і набувають статусу партійної організації після затвердження Політрадою Партії рішення про їх утворення.

4.5. Обласні та місцеві організації можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Політрадою Партії та реєстрації у встановленому законом порядку. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські організації Партії прирівнюються до обласних організацій Партії.

4.6. Обласні організації Партії здійснюють наступні повноваження:

— забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації;

— реалізовують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізовують втілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

— забезпечують ефективне виконання рішень вищестоящих керівних органів Партії на території своєї діяльності;

— ведуть облік зареєстрованих місцевих організацій Партії на території своєї діяльності;

— ведуть роботу по залученню нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

— надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації, за їх зверненнями;

— за дорученням вищестоящих керівних органів Партії організовують та  сприяють проведенню заходів  Партії в межах території своєї діяльності;

— беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній обласній організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації та підвищенню політичної активності.

4.7. Керівними органами обласної організації є Конференція обласної організації, Правління обласної організації. Контрольні функції в обласній організації (в тому числі щодо здійснення внутрішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами обласної організації) здійснює Контрольно-ревізійна комісія Партії.

4.8. Конференція обласної організації проводиться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.

4.9. В Конференції обласної організації беруть участь делегати від місцевих організацій, які входять до складу обласної організації, за квотами, встановленими Правлінням обласної організації.

4.10. Конференція обласної організації може бути скликана за рішенням Правління обласної організації, Політради, Голови Партії або на вимогу більше половини місцевих організацій, що входять до складу відповідної обласної організації та прийняли відповідне рішення на Конференціях місцевих організацій. У разі відсутності в структурі обласної організації парторганізацій нижчого рівня, чи в разі їх малої кількості органом/особою, що приймають рішення про скликання може бути прийнято рішення про участь в Конференції обласної організації всіх членів Партії, котрі перебувають на обліку в межах даної області.

4.11. В разі скликання Конференції обласної організації за рішенням Політради або Голови Партії, Політрада або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки та проведення Конференції обласної організації.

4.12. Конференція обласної організації є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних делегатів (або більше половини членів Партії, котрі перебувають на обліку в даній області). Рішення Конференції обласної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів (членів Партії). На Конференції обласної організації головує Голова Правління обласної організації, а разі його відсутності — інший делегат Конференції, обраний з числа делегатів Конференції.

4.13. Конференція обласної організації:

— визначає основні напрями діяльності обласної організації;

— обирає терміном не більше ніж на 2 (два) роки та звільняє членів Правління обласної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в обласній організації;

— заслуховує та затверджує звіт Голови Правління обласної організації;

— обирає делегатів на З’їзд Партії, відповідно до норм представництва, затверджених Політрадою Партії;

— вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

4.14. Керівництво обласною організацією в період між Конференціями обласної організації здійснює Правління обласної організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один раз) на два місяці. Засідання Правління обласної організації скликаються Головою Правління обласної організації або на вимогу не менше ніж 2/3 членів Правління обласної організації.

4.15. Члени Правління обласної організації, яких було обрано на Конференції обласної організації протягом 7 (семи) днів після їх обрання обирають зі свого складу простою більшістю голосів Голову Правління обласної організації, на такий самий строк, що було обрано і членів Правління, тобто не більший, ніж 2 (два) роки.

4.16. На засіданнях Правління обласної організації головує Голова Правління обласної організації, а в разі його відсутності — член Правління обласної організації на підставі письмового доручення Голови.

4.17. Засідання Правління обласної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від кількісного складу членів Правління обласної організації. Правління обласної організації приймає рішення шляхом відкритого голосування членів Правління обласної організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління обласної організації.

4.18. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Правління обласної організації є вирішальним.

4.19. Правління обласної організації:

— скликає Конференцію обласної організації;

— координує діяльність місцевих організацій;

— у період між Конференціями обласної організації визначає основні напрямки діяльності обласної організації;

— реалізує політику Партії у відповідному регіоні;

— приймає нових членів Партії та має право проводити перереєстрацію членів Партії, що перебувають на обліку в обласній організації;

— приймає рішення про дострокове припинення повноважень Правління місцевої організації;

— організовує участь обласної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

— приймає рішення про створення місцевих організацій;

— скасовує рішення місцевих організацій та первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим документам Партії, затвердженим керівними органами Партії;

— має право примусово припинити членство в Партії осіб, що перебувають на обліку у обласної організації, у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

— сприяє участі у виборах місцевих організацій Партії, надає їм дозволи на співпрацю  на виборах з іншими політичними силами, з кандидатами на виборні посади;

— сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності, надає дозволи на співпрацю своїх депутатів з іншими політичними силами;

— має право скликати Конференцію місцевої організації, Збори первинного осередку Партії;

— має право створювати консультативно-дорадчі органи обласної організації;

— затверджує бюджет обласної організації на наступний рік;

— веде та зберігає документацію обласної організації;

— забезпечує підготовку звітів обласної організації;

— в межах бюджету розпоряджається коштами обласної організації, розпоряджається майном обласної організації;

— забезпечує збір, облік та контроль використання вступних та членських внесків, благодійної та іншої допомоги;

— забезпечує діяльність обласної організації, виконання рішень керівних органів Партії;

— вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим внутрішнім документам Партії.

4.20. Голова Правління обласної організації:

— є політичним лідером обласної організації;

— керує роботою обласної організації у період між засіданнями Правління обласної організації;

— головує на засіданнях Конференції обласної організації;

— головує на засіданнях Правління обласної організації;

— звітує про діяльність Правління обласної організації на Конференції обласної організації;

— розподіляє обов’язки між членами Правління обласної організації;

— організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;

— без доручення представляє обласну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

— має право підпису фінансових та інших документів, за які несе персональну відповідальність;

— виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії та інших внутрішніх документів Партії.

4.21. Місцева організація Партії створюється за рішенням Правління обласної організації згідно адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах. Місцева організація об’єднує первинні осередки, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті.

4.22. Місцеві організації Партії здійснюють наступні повноваження:

— забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації;

— реалізовують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізовують втілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

— забезпечують ефективне виконання рішень вищестоящих керівних органів Партії та відповідної обласної організації на території своєї діяльності;

— ведуть облік зареєстрованих первинних осередків Партії на території своєї діяльності;

— ведуть роботу по залученню нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

— надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації, за їх зверненнями;

— за дорученням вищестоящих керівних органів Партії та/або відповідної обласної організації організовують та  сприяють проведенню заходів  Партії в межах території своєї діяльності;

— беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають на обліку у відповідній місцевій організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації та підвищенню політичної активності.

4.23. Керівними органами місцевої організації є Конференція місцевої організації, Правління місцевої організації. Контрольні функції в місцевій організації (в тому числі щодо здійснення внутрішнього фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами місцевої організації) здійснює Контрольно-ревізійна комісія Партії.

4.24. Конференція місцевої організації проводиться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

4.25. У Конференції місцевої організації беруть участь делегати від первинних осередків, які входять до складу місцевої організації, за квотами, встановленими Правлінням місцевої організації.

4.26. Конференція місцевої організації може бути скликана за рішенням Правління місцевої організації, Правління обласної організації, Політради, Голови Партії чи на вимогу більше половини первинних осередків, що входять до складу відповідної місцевої організації, за рішеннями, прийнятими на Зборах таких первинних осередків. В разі прийняття Правлінням місцевої організації, чи іншим органом/посадовою особою Партії, що скликав конференцію, рішення про недостатню кількість членів в первинних осередках, чи парторганізаціях нижчого рівня, що входять до складу цієї парторганізації, чи в разі відсутності таких первинних осередків чи інших парторганізацій, що входять до складу місцевої організації Партії, в роботі Конференції беруть участь всі члени парторганізації або члени Партії,  що перебувають на обліку в первинних осередках цієї організації Партії, чи її організацій нижчого рівня. 

4.27. В разі скликання Конференції місцевої організації за рішенням Правління обласної організації, Політради чи Голови Партії порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Конференції місцевої організації визначає орган, що скликав Конференцію місцевої організації.

4.28. Конференція місцевої організації є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних делегатів (членів Партії). Рішення Конференції місцевої організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів (членів Партії). На засіданнях Конференції місцевої організації головує Голова Правління місцевої організації, а в разі його відсутності — інший делегат (член Партії) Конференції місцевої організації, обраний Конференцією місцевої організації.

4.29. Конференція місцевої організації:

— визначає основні напрямки діяльності місцевої організації;

— обирає терміном не більше ніж на 2 (два) роки та звільняє членів Правління місцевої організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації;

— заслуховує звіт Голови Правління місцевої організації;

— обирає делегатів на Конференцію обласної організації за квотою, встановленою Правлінням обласної організації;

— вносить пропозиції до Конференції обласної організації щодо кандидатур до складу керівних органів обласної організації, керівних органів Партії;

— вносить пропозиції до Конференції обласної організації щодо кандидатур делегатів З’їзду Партії;

— вносить пропозиції до Конференції обласної організації щодо кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня;

— вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

4.30. Керівництво місцевою організацією в період між Конференціями місцевої організації здійснює Правління місцевої організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один) раз на  квартал. Засідання Правління місцевої організації скликаються Головою Правління місцевої організації або на вимогу не менше ніж 2/3 членів Правління місцевої організації.

4.31. Члени Правління місцевої організації, яких було обрано Конференцією місцевої організації, протягом 7 (семи) календарних днів після їх обрання обирають зі свого числа простою більшістю голосів Голову Правління місцевої організації шляхом таємного голосування на альтернативній основі. Голова Правління місцевої організації обирається на той самий термін, що і новообрані члени Правління, тобто на термін, не більший ніж 2 (два) роки.

4.32. На засіданнях Правління місцевої організації головує Голова Правління місцевої організації, а в разі його відсутності – інший член Правління місцевої організації, обраний на засіданні Правління.

4.33. Засідання Правління місцевої організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від кількісного складу членів Правління місцевої організації. Правління місцевої організації приймає рішення шляхом відкритого голосування членів Правління місцевої організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління місцевої організації. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Правління місцевої організації є вирішальним, а в разі його відсутності, вирішальним є голос головуючого на засіданні Правління місцевої організації.

4.34. Правління місцевої організації:

— скликає Конференцію місцевої організації;

— координує діяльність первинних осередків;

— у період між Конференціями місцевої організації визначає основні напрямки діяльності місцевої організації;

— реалізує виборчу політику Партії;

— приймає нових членів Партії;

— організовує участь місцевої організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

— затверджує рішення про створення первинного осередку;

— скасовує рішення первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;

— примусово припиняє членство в Партії членів Партії, які перебувають на обліку у місцевій організації, у випадках та в порядку, передбачених цим Статутом;

— вносить на розгляд Конференції місцевої організації пропозиції щодо кандидатів в делегати на Конференцію обласної організації;

— подає на розгляд та затвердження Правління обласної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;

— сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

— має право скликати Збори первинного осередку Партії;

— затверджує бюджет місцевої організації на наступний рік;

— веде облік первинних осередків та членів Партії;

— веде та зберігає документацію місцевої організації;

— забезпечує підготовку звітів місцевої організації;

— розпоряджається майном місцевої організації, в межах бюджету розпоряджається коштами місцевої організації;

— забезпечує діяльність місцевої організації, виконання рішень керівних органів місцевої організації та керівних органів Партії;

— забезпечує збір, облік та використання вступних та членських внесків,  благодійної та іншої допомоги;

— вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

4.35. Голова Правління місцевої організації:

— є політичним лідером місцевої організації;

— керує роботою місцевої організації;

— головує на засіданнях Конференції місцевої організації;

— головує на засіданнях Правління місцевої організації;

— реалізує через місцеву організацію політичний курс Партії;

— звітує про діяльність Правління місцевої організації на Конференції місцевої організації;

— розподіляє обов’язки між членами Правління місцевої організації;

— має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями місцевої організації та їх акумулювання;

— може видавати довіреності окремим особам на користування матеріальними цінностями місцевої організації;

— несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

— організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

— без доручення представляє місцеву організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

— виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.

4.36. Первинні осередки Партії створюється на підставі рішення установчих зборів цих осередків за наявності не менше 3 (трьох) членів Партії.  Рішення про створення первинних осередків затверджується Правлінням відповідної місцевої організації.

4.37. Первинні осередки не є юридичними особами. Після свого створення первинні осередки реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.38. Первинні осередки входять до структури Партії лише після затвердження Правлінням місцевої організації рішення про створення первинного осередку та його реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.39. Первинні осередки можуть бути ліквідовані за рішенням Правління обласної організації.

4.40. Первинні осередки Партії здійснюють наступні повноваження:

— забезпечують виконання Статутних вимог членами Партії, що перебувають на обліку у відповідному первинному осередку;

— реалізовують Програму Партії в межах території своєї діяльності, реалізовують втілення цілей та завдань Партії, розроблюють шляхи їх досягнення на відповідній території;

— забезпечують ефективне виконання рішень вищестоящих керівних органів Партії та відповідної місцевої організації на території своєї діяльності;

— ведуть роботу по залученню нових членів до лав Партії, здійснюють облік наявних членів Партії на території своєї діяльності;

— надають консультативну та організаційну допомогу членам Партії, що перебувають на обліку у відповідному первинному осередку, за їх зверненнями;

— за дорученням вищестоящих керівних органів Партії та/або відповідної місцевої організації організовують та  сприяють проведенню заходів  Партії в межах території своєї діяльності;

— беруть участь у розробці та реалізації заходів з питань обміну досвідом членів Партії, що перебувають на обліку у відповідному первинному осередку, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації та підвищенню політичної активності.

4.41. Керівним органом первинного осередку є Збори, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 6 (шість) місяців. У Зборах первинного осередку з правом голосу беруть участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

4.42. Збори первинного осередку можуть бути скликані за рішенням Голови первинного осередку, на вимогу більше половини членів первинного осередку, які перебувають на обліку в первинному осередку, або за рішенням Правління відповідної місцевої організації. В разі скликання Зборів первинного осередку на вимогу Правління місцевої організації, Правління місцевої організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинного осередку.

4.43. Збори первинного осередку є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

4.44. Збори первинного осередку:

— визначають напрями діяльності первинного осередку;

— обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки Голову первинного осередку;

— заслуховують звіт Голови первинного осередку;

— обирають делегатів на Конференцію місцевої організації. Квоту щодо кількості делегатів на Конференцію місцевої організації встановлює Правління місцевої організації;

— мають право вносити кандидатури для розгляду на Конференції місцевої організації для обрання делегатами на Конференцію обласної організації;

— можуть вносити на розгляд Конференції місцевої організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої організації, керівних органів Партії;

— можуть вносити на розгляд Правління місцевої організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;

— вирішують інші питання діяльності первинного осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.

4.45. Поточні питання діяльності первинного осередку в період між Зборами вирішує Голова первинного осередку.

 

5. Центральні керівні органи Партії

5.1. Статутними органами Партії є:

5.1.1. З’їзд – вищий керівний орган Партії;

5.1.2. Політрада – керівний орган Партії;

5.1.3. Секретаріат – виконавчий орган Партії;

5.1.4. Контрольно-ревізійна комісія – контрольно-ревізійний орган Партії.

5.2. Вищою керівною особою Партії є її Голова. Статутні органи та Голова Партії, можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції.

5.3. Вищим органом Партії є З’їзд.

5.4. З’їзд проводиться не рідше одного разу на 4 роки і є чинним, якщо на
ньому присутні не менше ніж 2/3 обраних делегатів від більшості обласних організацій Партії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Форма голосування визначається З’їздом. З’їзд скликається Політрадою Партії, Головою Партії або на вимогу не менше ніж 2/3 обласних організацій.

5.5. З’їзд Партії:

— затверджує Програму і Статут Партії, вносить зміни та доповнення до них;

— визначає політику Партії, її цілі, завдання та основні напрями діяльності;

— обирає на термін 4 роки персональний склад Політради Партії;

—  обирає на термін 4 роки Голову Партії та Голову Секретаріату Партії, звільняє їх від обов’язків;

— обирає на термін 4 роки Першого заступника та Заступників Голови Партії, звільняє їх від обов’язків;

— обирає на термін 4 роки Контрольно-ревізійну комісію Партії;

— звільняє від обов’язків членів Політради та Контрольно-ревізійної комісії Партії;

— за поданням Політради висуває від Партії кандидата на пост Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури, кандидатів у народні депутати України, а також затверджує розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні  депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні  депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, а також кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах, має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

  • заслуховує і затверджує звіти Політради та Контрольно-ревізійної комісії Партії;

  • розглядає найважливіші питання діяльності Партії;

  • розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів Партії, а також обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії;

—    ухвалює рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;

— приймає рішення про припинення діяльності Партії у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

—    може делегувати окремі повноваження, крім тих, що є виключною компетенцією, Політраді на період між З’їздами Партії.

5.6. Позачерговий З’їзд Партії скликається Політрадою, Головою Партії або на вимогу не менше ніж 2/3 обласних організацій.

5.7. У період між З’їздами вищим керівним органом Партії є Політрада Партії.

До її складу входить за посадою Голова Партії, перший заступник Голови та заступник Голови Партії, а також входить Голова Секретаріату Партії.

5.8. Засідання Політради Партії проводяться не рідше одного разу на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Політради Партії. Засідання Політради Партії скликається Головою Партії або на вимогу не менше ніж 2/3 членів Політради.

5.9. Рішення Політради Партії приймаються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.

  • Політрада Партії:

— організує виконання рішень З’їзду, в період між ними визначає тактику Партії;

— розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду, визначеної ним політики;

— оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності Партії, робить від її імені заяви;

— може призначати загальнопартійне дорадче опитування (партійний референдум);

— може приймати рішення про необхідність створення обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, визнає та може розпускати (приймати рішення про припинення діяльності) обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії, координує їхню роботу, здійснює оперативне керівництво ними;

— у виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени Партії; примусово припиняє членство в Партії за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами Партії;

— призначає та звільняє Головного редактора загальнопартійного друкованого органу;

— приймає рішення про необхідність набуття обласними організаціями, місцевими організаціями Партії статусу юридичної особи;

— сприяє діяльності депутатів від Партії у Верховній Раді України;

— рекомендує кандидатури для обрання головами правлінь обласних організацій, затверджує рішення Конференції про їх обрання; вносить керівним органам обласних, місцевих організацій Партії пропозиції щодо звільнення голів обласних, місцевих організацій Партії;

— має право усунути з посади Голів Правління та керівний склад обласних та місцевих організацій, якщо вони порушують Конституцію України та Закони України, Статут, Програму Партії, не виконують рішення статутних органів Партії або провадять діяльність, що спрямована проти їх виконання, а також спрямована на розкол її лав, не забезпечують належного керівництва відповідною обласною організацією або місцевою організацією, не проводять протягом одного календарного року засідань керівних органів; 

— реалізує право власності на майно та кошти Партії; визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів; затверджує та щорічно оприлюднює бюджет Партії, а також звіт про майно Партії;

— може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії;

— затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);

— затверджує Положення про порядок сплати членських внесків;

— скликає та організує З’їзди. Встановлює норму представництва делегатів від обласних організацій;

— визначає пріоритети у поточній діяльності Партії;

— приймає внутрішні документи Партії (інструкції, положення тощо);

— ухвалює політичні рішення Партії;

— створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Партії;

— затверджує за поданням голови Секретаріату Партії штатний розклад Секретаріату Партії;

— визначає стратегію і тактику діяльності Партії у виборчих процесах. Надає дозволи обласним організація на офіційну підтримку тих чи інших кандидатів на виборні посади, участі у блоках чи фракціях.

 5.11. У період між З’їздами, засіданнями Політради Партії поточною діяльністю Партії керує її Голова, який є Вищою керівною особою Партії.

5.12. Голова Партії:

— обирається З’їздом Партії терміном на чотири роки;

— здійснює політичне керівництво Партією;

— відкриває, веде і закриває З’їзди Партії;

— здійснює поточне керівництво діяльністю Партії;

— без доручення представляє Партію її у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами;

— укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії;

— робить заяви та звернення від імені Партії;

— має право підпису документів від імені Партії;

— здійснює кадрову політику Партії;

— має право підпису фінансових документів, договорів, некомерційних господарських договорів та інших правочинів;

— має право скликати позачерговий чи черговий З’їзд Партії, скликає та організує підготовку засідань Політради Партії, головує на них;

— затверджує розподіл функціональних обов’язків між заступниками Голови Партії;

— в межах, визначених Політрадою Партії та З’їздом, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;

— у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

— видає та скасовує довіреності від Партії;

— у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право шляхом видачі відповідного наказу/доручення, покласти виконання своїх повноважень на одного з заступників Голови Партії. Голова Партії може у будь-який час повернути свої повноваження;

— очолює Політраду Партії;

— підписує рішення З’їзду Партії, Політради Партії, інші документи.

5.13. Печатка, оригінали реєстраційних документів Партії знаходяться у Голови Партії. Припинення членства в Партії Голови Партії може відбуватися лише за рішенням З’їзду Партії.

5.14. Перший заступник та Заступники Голови Партії:

— є керівними особами Партії та обираються З’їздом Партії терміном на 4 (чотири) роки;

— керують поточною діяльністю Партії та окремими напрямками її діяльності, відповідальними за які вони є, та готують пропозиції щодо її вдосконалення;

— спрямовують організаційно-партійну роботу;

— координують роботу та здійснюють контроль за діяльністю апарату Партії;  

— виконують повноваження Голови Партії у разі його відсутності або неможливості здійснювати повноваження за наказом/дорученням Голови Партії. В разі видання такого документу до відповідного заступника Голови переходять всі повноваження Голови, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

5.15. Секретаріат Партії (надалі – Секретаріат) є її виконавчим органом, структура, штатний розклад, порядок діяльності та повноваження Секретаріату визначаються Політрадою Партії.

5.16. Голова Секретаріату Партії обирається З’їздом Партії терміном на 4 (чотири) роки. 

5.17. Працівники Секретаріату приймаються на роботу та звільняються з неї Головою Секретаріату Партії.

5.18. Секретаріат Партії:

— забезпечує зв’язок та обмін інформацією керівних органів Партії з її організаційними структурами, органами державної влади, політичними партіями та громадськими організаціями;

— здійснює поточну організаційну роботу з реалізації рішень З’їзду Партії та Політради Партії про виконання бюджету Партії;

— відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах України у порядку, встановленому чинним законодавством;

— готує документи на засідання Політради Партії;

— організує реєстрацію й облік членів Партії на загальнопартійному рівні та на підставі інформації, наданої обласними, місцевими організаціями і первинними осередками Партії;

— веде всю партійну документацію та зберігає її;

— виконує інші функції за дорученням Голови Партії та Голови Секретаріату Партії.

5.19. Секретаріат звітує про свою діяльність перед Політрадою Партії.

5.20. Голова Секретаріату Партії:

— забезпечує виконання рішень керівних органів Партії;

— організує фінансово-господарську діяльність Партії;

— надає практичну та методичну допомогу у поточній діяльності обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків;

— затверджує, положення про структурні підрозділи Секретаріату Партії, посадові інструкції штатних працівників;

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату. На штатних працівників Секретаріату поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

— здійснює інші повноваження за дорученням Голови Партії, Політради Партії та інших керівних органів Партії.

— має право надавати завірені власним підписом копії офіційних документів Партії для виконання організаційно-розпорядчих дій.

5.21. Контрольно-ревізійним органом Партії є її Контрольно-ревізійна комісія (надалі також — КРК), кількісний та персональний склад якої визначається та обирається З’їздом на термін не більший, ніж чотири роки. Контрольно-ревізійна комісія здійснює свої повноваження щодо Партії в цілому, а також щодо її обласних організацій, місцевих організацій, первинних осередків.

5.22. Контрольно-ревізійна комісія:

— визначає власну структуру;

— обирає Голову КРК з числа членів свого складу, на такий самий термін, що і новообраний склад КРК, тобто на термін, не більше ніж чотири роки;

— розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями, їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Партії;

— розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;

— здійснює контроль за відповідністю рішень керівних органів Партії усіх рівнів Статутові Партії, чинному законодавству та нормативним документам України;

— зупиняє виконання рішень керівних органів обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;

— перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами Партії її обласними організаціями, місцевими організаціями, первинними осередками;

— проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії, керівних та виконавчих органів Партії її обласних організацій, місцевих організацій, первинних осередків;

— проводить щорічний внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії та її обласних і місцевих організацій.

— є відповідальною за здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами Партії, її обласних організацій, місцевих організацій;

— забезпечує дотримання Партією вимог чинного законодавства щодо бухгалтерської та фінансової звітності;

— звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності;

— здійснює інші дії та виконує інші повноваження контрольно-ревізійного характеру, відповідно до Статуту Партії та чинного законодавства України.

5.23. Керівництво Контрольно-ревізійною комісією Партії здійснює її Голова, який обирається членами КРК зі свого складу.

5.24. Голова Контрольно-ревізійної комісії має право брати участь у роботі центральних керівних органів Партії, а Голова і члени КРК – в роботі керівних органів обласних та місцевих організацій Партії.

5.25. Засідання КРК проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання КРК скликаються Головою КРК та є правомочними, якщо на них присутні більше половини від її кількісного складу. Головує на засіданнях КРК Голова КРК, який також має право вирішального голосу за рівного розподілу голосів при прийнятті рішень. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість від числа присутніх на засіданні членів КРК. Рішення оформлюються протоколами засідань КРК, та підписуються Головою і присутніми членами КРК.

5.26. КРК Партії здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль  (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її обласних, місцевих організацій шляхом постійного контролю за надходженнями і витратами Партії, її обласних, місцевих організацій. Питання такого фінансового контролю перебувають на особистому контролі Голови КРК Партії, стан та перебіг цього напрямку діяльності розглядається на кожному засіданні КРК Партії.

5.27. В разі виявлення необхідності, КРК Партії своїм рішенням, прийнятим у відповідності з вимогами цього Статуту та чинного законодавства України, залучає незалежну аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії, а також її обласних, місцевих організацій.

 

6. Кошти та майно Партії

6.1. Партія є неприбутковою організацією. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

6.2. Надання матеріальної та фінансової підтримки Партії здійснюється у формі:

    1) внесків на підтримку Партії;

    2) державного фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України.

6.3. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», — протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

6.3. У власності Партії та її організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань.

6.4. Партія та її організації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

6.5. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності  визначених Статутом Партії.

6.6. Доходи (прибутки) та активи Партії або їх частини, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Партії, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

6.7. Грошові кошти Партії та її організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, можуть витрачатися на:

— на виконання програмних цілей та завдань Партії;

— на інформаційно-видавничу діяльність, пов’язану із виконанням статутних цілей та завдань;

— на оплату праці штатних працівників;

— інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії, не заборонені законом.

6.7. Порядок використання грошових коштів та іншого майна Партії регламентується та контролюється Політрадою та Контрольно-ревізійною комісією Партії.

6.8. Повноваження з оперативного господарського управління коштами і майном здійснюють Політрада Партії та відповідні керівні органи обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків Партії.

6.9. Джерела утворення коштів і майна Партії, її обласних організацій та місцевих організацій складаються з:

—  внесків на підтримку Партії;

—  пасивних доходів;

— майна, придбаного за власні кошти;

— державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні» та ін.;

— дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються Партії відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Партії або через неї її отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

— інші надходження, дозволені чинним законодавством України для неприбуткових організацій, та які не призводять до втрати ознаки неприбутковості.

6.10. Збитки, завдані Партії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законом порядку.

6.11. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк.

6.12. Партія, а також її організації зі статусом юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому законом порядку, а також проходять щорічний фінансовий внутрішній аудит своєї діяльності, та у випадках, передбачених чинним законодавством України проводять зовнішній фінансовий незалежний аудит.

6.13. У передбачених чинним законодавством України і цим Статутом випадках та порядку, Партія залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії та/або її обласних і місцевих організацій. Договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту укладається з аудиторською фірмою на підставі рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії про залучення такої фірми, із дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України.

6.14. Партія та її організації зі статусом юридичної особи зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її організаціями зі статусом юридичної особи.  

 

7. Припинення діяльності Партії

7.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації (анулювання реєстраційного свідоцтва) в порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії відповідно до Статуту. Одночасно з прийняттям такого рішення З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії на статутні цілі.

7.3. Якщо рішення про припинення дiяльностi Партії прийняте З’їздом, одночасно з прийняттям такого рішення З’їздом та обраною ним Лiквiдацiйною комiсiєю приймається рішення про використання майна та коштів Партії на статутні цілі вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту.

7.4. Якщо рішення про лiквiдацiю Партії прийняте в судовому порядку, вci майнові, фiнансовi та iншi питання, пов’язані з її лiквiдацiєю, вирішуються в межax чинного законодавства відповiдно до рішення суду.

7.5. Після прийняття З’їздом рішення про припинення дiяльностi Партії припиняється діяльність ycix її обласних організацій, місцевих організацій та первинних осередків.

7.6. Після припинення діяльності такої місцевої організації, яка не входила до жодної обласної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи обласної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

7.7. У разі ліквідації Партії її активи не можуть перерозподілятися між її членами. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії.

7.8. При припиненні Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.9. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

 

8. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії

 8.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми Партії затверджуються З’їздом Партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 (двох третин) від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

8.2. Про внесені за рішенням З’їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений Законом термін.

   
ПІДПИСИ:  
   
Голова Партії Смешко Ігор Петрович
   
Секретар Сьомого чергового З’їзду Діденко Олександр Миколайович